نشست هفتگی گروه فرهنگ بومی استان با موضوع «فرهنگ رانندگی» برگزار شد/تصاویر

ﻧﺸﺴﺖ هفتگی ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ اﺳﺘﺎﻥ با موضوع فرهنگ رانندگی در استان  برگزار شد.

به گزارش افتونیوز، ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﺏ ﺗﺎﺯﻩ ای اﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺸﻮﺩﻩ اﺳﺖ. ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭاﻧﻨﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ اﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩ. ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻪ ﺿﻠﻊ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺭاﻧﻨﺪﻩ, ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺭاﻩ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩاﺗﻲ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ اﺻﻼﺡ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭاﻧﻨﺪﮔﻲ ﻭ ﺭاﻧﻨﺪﮔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭﺭﻭﺩ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﺮﺩﻡ اﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ اﻭﻟﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ، تعهد اﺧﻼﻗﻲ ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﺮاﻱ ﺑﺴﺘﻦ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ اﺭاﻳﻪ ﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﻴﺮﻫﺎ، ﺣﻀﻮﺭ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﭘﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺗﻚ ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ، ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻄ ﺭاﻧﻨﺪﮔﺎﻥ، ﺭاﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻧﻮﺟﻮاﻥ ﻭ ﻣﻂﻠﻊ ﻛﺮﺩﻥ ﺭاﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻋﻼﻣﺖ ﺩاﺩﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﺑﺮاﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮاﺭ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮاﻫﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭاﻧﻨﺪﮔﻲ ﻭﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﺯ ﻃﺮﻑ ﺭاﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ ﻭاﻇﻬﺎﺭ ﺩاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ اﺯ اﻓﺮاﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻳﻚ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﻧﻮاﺩﮔﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩﻩ ﻭﻣﺎﻧﻊ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺭاﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺸﻮﺩ ﺯﻳﺮا ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺪﺷﻪ ﺩاﺭ ﺷﺪﻥ ﻧﺎﻡ اﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮاﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮاﻥ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

گزارش تصویری از نشست این هفته:

تمامی حقوق برای پایگاه خبری-تحلیلی افتونیوز محفوظ است. استفاده از مطالب افتونیوز تنها با ذکر منبع مجاز است