به گزارش افتونیوز خسرو دیدار از اعضای شورای اسلامی شهر دهدشت در نامه خطاب به ریاست شورای شهر دهدشت اعتراضات خود را به امور مختلفی که در‌ شهرداری دهدشت میگذرد متذکر شده  وی همچنین خواستار آن شده است که در پایان مهلت اعلام شده شهردار در حضور اعضای شورای شهر پاسخگو عملکرد و مسائل پیش […]

به گزارش افتونیوز خسرو دیدار از اعضای شورای اسلامی شهر دهدشت در نامه خطاب به ریاست شورای شهر دهدشت اعتراضات خود را به امور مختلفی که در‌ شهرداری دهدشت میگذرد متذکر شده  وی همچنین خواستار آن شده است که در پایان مهلت اعلام شده شهردار در حضور اعضای شورای شهر پاسخگو عملکرد و مسائل پیش آمده  باشد. تصویر نامه در زیر آمده است.