یابفرمابه سرایم یابفرمابه سرآیم غرضم وصل توباشد چه توآیی چه من آیم افتونیوز_ درحکایت این روزهاوایام کرونایی است که قریب به هشتادواندی روزاست که ملت درقرنطینه خانگی ویاحبس خانگی به حکم پروتکل های بهداشتی بسرمی برند.وازشواهدپیداست که بایدبرای همیشه به زندگی ونشونمای همراه باکروناویروس عادت وبراساس حضوراین مهمان ناخوانده اصول زندگی مان راتنظیم نماییم وبه […]

یابفرمابه سرایم
یابفرمابه سرآیم
غرضم وصل توباشد
چه توآیی چه من آیم

افتونیوز_ درحکایت این روزهاوایام کرونایی است که قریب به هشتادواندی روزاست که ملت درقرنطینه خانگی ویاحبس خانگی به حکم پروتکل های بهداشتی بسرمی برند.وازشواهدپیداست که بایدبرای همیشه به زندگی ونشونمای همراه باکروناویروس عادت وبراساس حضوراین مهمان ناخوانده اصول زندگی مان راتنظیم نماییم وبه زندگی همراه بارعایت تمامی پروتکل های بهداشتی ورعایت استانداردهای بهداشت شخصی روزگاربگذرانیم.
ودراین میان یکی ازمهم ترین ایتم ازایتم های پروتکل های بهداشتی که موظفیم بجهت سلامتی خودودیگرهموطنان بدان عمل نماییم عدم حضوردرتجمعات”به هرعلت”وپرهیزازرفتن به مسافرت درایام خاص است.
اماموضوعی که شدیداباعث مشوش شدن خاطرناارام شهروندان یاسوجی شده موضوع تعطیلات پیش رووهجوم مسافران جنوبی وشهرستان های گرمسیری استان است.مسافرانی که یابه قصدفرارازگرماویاهم فراراز
کرونا
به شهریاسوج وطبیعت اطراف هجوم اورده اندوازامروزعصرشاهدسیل عظیم مسافران وگردشگران به سمت یاسوج بودیم.
بدون رودربایستی وتعارف شهری که ازحداقل های سرویس های بهداشتی درپارک هاودرمحل های اسکان برخورداراست چگونه می توانددراین واویلای کرونایی جوابگوی خیل عظیم گردشگران باشد.
وقتی که درایام تعطیلات عیدنوروزتمامی ورودی های استان های جنوبی رابه روی مسافران بستندحالاشهروندان یاسوجی چه خطاوگناهی رامرتکب شده اندکه بایدپذیرای حضورگردشگرانی ازاستان هایی باشرایط قرمزباشند.ایاخون شهروندان ان استان هاازخون مردم شهرمارنگین تراست یاضعف درمدیریت استان است؟

  • نویسنده : محمد فرزامی