این روزها بشر درمانده تر از هر زمانی با نگرانی و دلهره و در یک بیم و هراس بی سابقه بسر میبرد. تمامی بازارها و غول های اقتصادی و صنعتی دچار رکودی بی سابقه شده اند. همه بشر از روی عجز و ناتوانی در مقابل این ویروس متوجه قدرتی ماوراء طبیعی شده اند و دست […]

این روزها بشر درمانده تر از هر زمانی با نگرانی و دلهره و در یک بیم و هراس بی سابقه بسر میبرد.
تمامی بازارها و غول های اقتصادی و صنعتی دچار رکودی بی سابقه شده اند.
همه بشر از روی عجز و ناتوانی در مقابل این ویروس متوجه قدرتی ماوراء طبیعی شده اند و دست نیاز به سوی پروردگار دراز کرده اند.
تمامی رهبران حتی آنهایی که اعتقادی به دین و مذهب نداشته اند از مردم می‌خواهند به دعا و نیایش متوسل گردند.
کرونا ویروس امروز به نوعی باعث شده فاصله طبقاتی که در سایه قدرت و ثروت در جامعه بشری وجود داشته به نوعی رنگ باخته و هیچ کس خود را از این بلای وحشتناک مصون نمی بیند.
جنگ طلبان به جنگ‌های خود در سایر کشورها پایان داده و نیروهای خود را خارج کرده اند.
اسرای زندانی در حال آزاد شدن و برگشت به خانه هایشان هستند.
زندانیان از زندانها آزاد شده،دانشجویان خارجی در کشورهای مختلف به خانه های خود برگشته اند.
تمامی مراکز آموزشی و علمی تعطیل شده،تمامی مراکز دینی و زیارتگاهها پلمپ و تعطیل شده.
تمامی اصناف به جز اندکی که ضروریات و مایحتاج مردم را تامین می‌کنند تعطیل شده.
بشر هیچ گاه حتی در زمان جنگهای جهانی اینگونه آشفته و پریشان نبوده.

آیا همه اینها خبر از تغییر یا وقوع حادثه‌ای جدید میدهد!!!
اگه این روند ادامه یابد چه چیزی در انتظار بشر است!!!
آیا این همه حوادث از وقوع اتفاقی جدید خبر میدهند!!!
به راستی آیا خبری در راه است………

  • نویسنده : امیر محبی فر