بهمن ماهی که می تواند نقطه عطفی در تاریخ این دیار باشد. بیکاری و فقر وناعدالتی و فاصله طبقاتی توده‌های مردم را ناامید کرده و آنها را در هم شکسته است. شوربختانه هر کسی جایی مسئولیتی داشته نتوانسته از زیر فشار طایفه و حزب اش بیرون آید و مردم را ببیند. هر کسی مسئولی را […]

بهمن ماهی که می تواند نقطه عطفی در تاریخ این دیار باشد.
بیکاری و فقر وناعدالتی و فاصله طبقاتی توده‌های مردم را ناامید کرده و آنها را در هم شکسته است.
شوربختانه هر کسی جایی مسئولیتی داشته نتوانسته از زیر فشار طایفه و حزب اش بیرون آید و مردم را ببیند.
هر کسی مسئولی را مرادپنداشته و به او دخیل بسته است.
بهتر است بگوییم سالهای سیاهی بر بویراحمد و دنا رفته است
سالهایی سرد و کشنده
حالا اما در روزهایی که هر چیزی شعار و وعده می دهد جنگی سخت در پیش است.
از یکسو کاندیدایی با در دست گرفتن یکی از همان علم هایی که مسبب وضع فعلی است خود را در قامت یک منجی معرفی می کند واز سویی دیگر جریانی که تنها اتکایش زر است و تطمیع دست از چنبره اش بر بویراحمد و دنا نکشیده و با همان حربه اش به میدان آمده.
آن دیگری زبان به تهدید و فشار باز کرده و پیش پیش صندوق‌ها را تخطئه می کند.
دراین میان اما مرد همواره آرام سپهر سیاسی بویراحمد بی آنکه زری برای تطمیع ، زوری برای فشارو تزویری برای فریب در چنته داشته باشد تخصص و تجربه و عملش را علم کرده و به میدان آمده.
یک در برابر ۳ می تواند پیروز باشد واین یقیناً به انتخاب شما بستگی دارد.
اما فراموش نکنیم به روزهایی نزدیک می شویم که اگر درست انتخاب نکنیم فرصتی برای جبرانش نداریم.
در روزهایی که پیشرفتها و روزآمدی تحولات و صنایع و در یک کلام همه چیز به قدر چشم برهم زدنی است از دست دادن کوچکترین فرصت ها می تواند به افتادن در قعر چاهی از عقب ماندگی بدل شود که برای بیرون آمدن از آن امکانی دیده نمی شود.
به عملکردها نگاه کنید.
حرف ها راگوش دهید و آنها را با عملکردها مقایسه کنید و درست تصمیم بگیرید.

  • نویسنده : محمدرضا عادلی منش