آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست هرکجا هست خدایا به سلامت دارش “آنهایی که فکر می کنند راه توسعه کهگیلویه بزرگ از تزویر، حقه ، از پولهای باد آورده از ثروتهای هنگفتی که هیچ حساب و کتابی پشت آنها نیست این راه توسعه از آن می گذرد خیال باطلی است. آی مردم […]

آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست
هرکجا هست خدایا به سلامت دارش

“آنهایی که فکر می کنند راه توسعه کهگیلویه بزرگ از تزویر، حقه ، از پولهای باد آورده از ثروتهای هنگفتی که هیچ حساب و کتابی پشت آنها نیست این راه توسعه از آن می گذرد خیال باطلی است.

آی مردم این آقایان، این روزها دست یه یک سری بازیهایی می زنند که با حرمت و آبروی همه شماها بازی می کنند . مواظب باشید ما پول نداریم اما رقبای ما شبهای آخر متوسل می شوند به باورهای مذهبی مردم و در کنار اینها از ضعف و فقر و نداری مردم سوء استفاده می کنند و با عرض پوزش احتمالا به بعضی از خانواده ها پول بدهند . اینجا عرض می کنم من به عنوان فرزند روستا زاده و به عنوان برادر کوچک شماها درخواست دارم این پولها را بگیرید و بخورید که از شیر مادر حلالتر است ولی خداییش به آنها رأی ندهید!”
(منبع: http://boyernews.com/?p=183000)

سخنان مهندس لطیف رستاد در اسفند ۹۴ را می توان از مهمترین حرکت های اصلاحطلبانه در تاریخ انتخابات شهرستان کهگلویه نامید.

رفتن به بهارستان و در کل هر پیروزی و کسب هر نتیجه ی مطلوبی؛ اگر چه مهم است اما متر و معیار دقیقی برای سنجش ارزشمندی انسانها و اعمالشان نیست!
چه گواه و مصداقی از قیام عاشورا و سرنوشت بزرگترین شکست خورده ی پیروز تاریخ بهتر و روشنتر؟!

حالا رای مردم، که سندی بر خواست و اراده و حق یک ملت برای تعیین سرنوشت است و اینچنین در نگاه عده ای در حد اوراق بهادار تنزل پیدا کرده است. و گاه حتی تریبون های رسمی در اختیار مدح و مذمت و توجیه پول های کثیف است و نه در اختیارِ نسخه ای شفا بخش برای سرنوشت مردم!

ارزشمندی آن سخنان نغز و دقیق را بیش از پیش حس می کنیم.
اهمیت آن حرکت مهم و تاریخی را که سهل انگارانه از کنارش گذشتیم!

باری
شکر که زنده ایم برای ایستادن روبروی جابجا شدن دو مفهومِ “ارزش رای” با “قیمت رای” شویم و باز به یاد بیاوریم آن صدای لطیف را که می گفت:

” اینجا عرض می کنم من به عنوان فرزند روستا زاده و به عنوان برادر کوچک شماها! درخواست دارم این پولها را بگیرید و بخورید که از شیر مادر حلالتر است ولی خداییش به آنها رأی ندهید!”

(مطلب منتشر شده نظر نویسنده است و انتشار آن در سایت افتونیوز به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نمی‌باشد)

  • نویسنده : یونس هدایت مقدم