تجمع کارگران کارخانه قندیاسوج که سهامدار کارخانه قند هم هستند7روزه شد. به گزارش افتونیوز، این کارگران که بیش ازیکماه است ازمحل کارمعلق شده اند خواستار راه اندازی کارخانه .حضور درمحل کار.پرداخت حقوق ومزایای سالهای82 و83 و84 همچنین مزایای سالهای93و94 وحقوق ومزابای معوقه سال95 شدند. کارگاران سهامدار شرکت که مالک قریب13% سهام کارخانه ضمن حمایت ازسرمایه […]

تجمع کارگران کارخانه قندیاسوج که سهامدار کارخانه قند هم هستند7روزه شد.

به گزارش افتونیوز، این کارگران که بیش ازیکماه است ازمحل کارمعلق شده اند خواستار راه اندازی کارخانه .حضور درمحل کار.پرداخت حقوق ومزایای سالهای82 و83 و84 همچنین مزایای سالهای93و94 وحقوق ومزابای معوقه سال95 شدند.

کارگاران سهامدار شرکت که مالک قریب13% سهام کارخانه ضمن حمایت ازسرمایه گذاری دراستان بخصوص حضور بخش خصوصی اهلیت دار جهت کار وتولید دراستان ، خواستار شفاف سازی معامله شدند.

کارگران ضمن اعتراض به رفتارهای تندی که طی این مدت با انها شده از شیوه حضور برخی افراد در کارخانه که دارای هیچ گونه مسئولیتی در کارخانه نیستد به شدت ابراز ناراحتی کرده و میگویند بدترین رفتار با کارگر میشود

کارگران کارخانه که هم اکنون ساکن منازل کارگاهی کارخانه هستند از شکایت ی که علیه انان جهت تخلیه منازل شده به شدت شوکه شده و میگویند درطی50سال عمر کارخانه طبق قانون کارگران به استناد قانون کار بخصوص ماده149 قانون کار کارگر ازمنازل کارگری استفاده کرده اما هم اکنون امنیت روح و روان انان را نشانه رفته اند و حال که از کار اخراج شده ، حقوق و مزایایشان را نیز نداده اند بجای تلاش برای راه اندازی کارخانه بدنبال تخلیه منازل 120 کارگر کارخانه آنهم دراین فصل سرد سال شده اند

کارگران میگویند طی این مدت داد خواهی خود را به سمع و نظر مسئولین ذیربط رساند و به عدالت ومهرورزی و تظلم خواهی مسئولین امیدوارند.