علی کامرانی مقدم پس از ثبت نام درانتخابات مجلس در نشست خبری باخبرنگاران شرکت کرد. به گزارش افتونیوز،علی کامرانی باگرامیداشت ۱۶ اذر روز دانشجو گفت ملت دراین روز همراه بادانشجو یان خود رامقابل استبداد امریکایی نشان دادوانتخاب این روز برای ثبت نام اهمیت ان درتاریخ کشورمان است. کامرانی مقدم افزود:دانشگاه مرکز تولیدفکراست و این روزهمواره […]

علی کامرانی مقدم پس از ثبت نام درانتخابات مجلس در نشست خبری باخبرنگاران شرکت کرد.

به گزارش افتونیوز،علی کامرانی باگرامیداشت ۱۶ اذر روز دانشجو گفت ملت دراین روز همراه بادانشجو یان خود رامقابل استبداد امریکایی نشان دادوانتخاب این روز برای ثبت نام اهمیت ان درتاریخ کشورمان است.
کامرانی مقدم افزود:دانشگاه مرکز تولیدفکراست و این روزهمواره باید محلی برای مقابله بااستکبارباشد..
وی بابیان اینکه اصلاح طلبی گفتمان است و جناح محافظه گر و برخی افکار نگذاشت این جریان به توسعه خود برسد گفت:بعنوان مدعی اصلاحطلبی که گفتمان اصیل انقلاب است ازشورای اصلاح طلبی کشورواستان تبعیت وازهمه بزرگان میخواهم که حب وبغض راکناربگذارند تانماینده لایقی درمجلس داشته باشیم.
کامرانی مقدم درموردرفع حصر (موسوی و کروبی)گفت:شعارماقانون گرایی است ومدعی حمایت ازمردم هستیم ومعتقدبه چرخش قدرت ازسوی ارای مردم هستیم و تاکید میکنم که من انقلابی ام وبه معنای شعاردادن نیست و درقانون اساسی امده که اصل بربرایت است وبایدقانون اتهام شخص رااثبات کند .و ماهم خواهان هستیم که این افراد دردادگاه صالحه محاکمه و تابع قانون هستیم و رای صادره مصداق کلی اصول قانون است .

نماینده اصلاح طلبان درانتخابات دوره یازدهم گفت:انتخابات از چهارسال قبل متفاوت تر است و انچه که قوم گرایی که سم مهلک برای کهگیلویه بود و بحث ثلاث وبویراحمد که سم زهراگین است متاسفانه رخنه کرده که باید این مسایل ازجامعه زدوده شوند.

وی تاکیدکرد:مگرمیشودکاندیدمجلس باشی و سیاسی نباشی و عده ای شعاردادن ولی عمل انهافرسنگ ها فاصله دارد و شرایط نسبت به دورقبل برای اصلاحطلبان بهتراست راه نجات وتوسعه کهگیلویه بزرگ گفتمان اصلاحات است.
کامرانی مقدم ادامه داد:در دوره های قبل عده ای ازاصلاحطلبان برای نان ونام عقب نشینی کردند اما خوشحالم که درشیرازمستاجرهستم وهیچ استفاده ای نکردم و نه دستم کوتاه بود ونه خرمابرنخیل..
وی گفت:رقابت بین ما و یکی ازاصولگرایان است و مردم بدانند که امروز که برخی مردم راخریدندفرداهم انهارا راحت خواهندفروخت و مردم به مادردورقبل ۲۸۵۰۰ رای دادند و شعارمن مبارزه بافساداست.

وی افزود:برخی ازفقرمردم سوه استفاده میکنند و بدانید که ریشه بسیاری ازفسادها درفساداداری وسیاسی هست .

علی کامرانی تاکبدکرد:در دودهه گذشته نمابندگان ما کارچاق کن هستند وبقولی نماینده منه مالی هستند .

نمابنده جناح اصلاح طلب بیان کرد:بتده معتقدم حتی اصولگرایی که درمراکزاکادمیک درس خوانده به مجلس برود سود زیادی برای منطقه دارد اما متاسفانه پس از بهرام تاجگردون هیچکدام از نمایندگان ما دردانشگاه نرفتند وپس ازنمایندگی دردانشگاه ازاد مدرک گرفتند …
کامرانی مقدم خطاب به رسانه ها گفت: دیده بان جامعه باشید و ریالی برای اننخابات خرج نمیکنم و نیاز است رسانه ها هوشبارباشند …
وی تاکیدکرد:درسالهای اخیر مدیران مابله قربان گو هستند و دربرنامه ریزی ها طرح های بی فایده ای رادربوق وکرنا مبکنیم که درصورتوپیروزی درانتخابات از اساس طرح پتروشیمی دهدشت راملغی میکنم وبر دشتهای حاصلخیز با اشتغالزایی بسیار تاکیدخواهم کرد.