تن نحیف مجموعه بزرگ بهداشت و درمان استان بیش از این توان جابجایی، تغییر و بی توجهی را ندارد و عدم حمایت از این بخش یعنی ورود و دخالت های مجددی که پیش از این نفس بهداشت و درمان را گرفته بودند و جز حاشیه سازی هیچ کمکی به رشد و توسعه سلامت استان نداشتند.

افتونیوز – عصاره تاکیدات وزارت بهداشت و علوم پزشکی ، استاندار و سرپرست فعلی این دانشگاه در استان پرهیز از سیاست زدگی و ممانعت از دخالت سیاسیون در این حوزه مهم است.

اما متاسفانه به نظر می رسد عادت و رویه ای که در استان شکل گرفته است این توقع را برای سیاسیون و پدر خوانده ها به یک اصل تبدیل کرده است که همه باید طبق میل آنها قدم بردارند و با کوچکترین نافرمانی هزینه های بزرگی را برای مدیر ناهمراه تولید کنند.

وضعیتی که متاسفانه این روزها برخی ها سعی دارند بر دانشگاه علوم پزشکی استان و سرپرست این دانشگاه تحمیل نمایند.

پرویز یزدان پناه که با حمایت وزارت بهداشت و با نگاه علمی به این سمت منصوب شد میراث دار یکی از بدترین عاداتی بود که با سوءمدیریت در دانشگاه به یک رویه روزمره تبدیل شده بود و آنهم دخالت همه از سیاسیون ، ریش سفیدان و یا حتی صاحبان برخی تریبون ها در امورات دانشگاه بود. اما مدیر جدید از جلسه معارفه با صدای بلند در مقابل این عادات ایستاد و از همان ابتدا از سیاسیون خواست که در امورات دانشگاه دخالت نکنند و خود نیز در همین مسیر قدم برداشت و تاکنون هم با وجود همه فشارها و تهدیدها دست از این نوع مدیریت قاطع و علمی برنداشته است.

هم چنین تلاش شد این استقلال بخشی به دانشگاه همراه با تعامل و همکاری با تمامی سطوح مدیریتی و تاثیرگذار در جامعه باشد ولی گویا سهامداران سابق هیچ تعاملی جز اعطای مجوز دخالت های سابق را قبول نداشتند و از هر فرصت و تریبونی استفاده کردند تا به مدیریت دانشگاه علوم پزشکی حمله ور شوند؛ تنها به این دلیل که علوم پزشکی در پی حفظ شان و جایگاه علمی و دانشگاهی خود است.

یزدان پناه در این مسیر هر چند حمایت اعضای هیئت علمی و دانشجویان و پرسنل خدوم و زحمت کش را با خود دارد ولی باز تنها است و از استاندار و معاونین محترم وی که بر استقلال دولت و تفکیک قوا تاکید دارند انتظار می رود که بیش از گذشته نسبت به مسیری که یزدان پناه و علوم پزشکی در پیش گرفته اند حساس و حامی باشند.

تن نحیف مجموعه بزرگ بهداشت و درمان استان بیش از این توان جابجایی، تغییر و بی توجهی را ندارد و عدم حمایت از این بخش یعنی ورود و دخالت های مجددی که پیش از این نفس بهداشت و درمان را گرفته بودند و جز حاشیه سازی هیچ کمکی به رشد و توسعه سلامت استان نداشتند.