محمود منطقیان

کورش هخامنشی یا ذوالقرنین

” “کورش هخامنشی یاذوالقرنین”
“باتکیه بردیدگاه علامه طبا طبایی”

داستان ذوالقرنین درقرآن کریم، سوره کهف آیه ۸۳ این گونه آغاز می شود:
“یسئلونک عن ذی القرنین قل ساتلوا علیکم منه ذکرا” و ترجمه آیات تاپایان آیه ۹۸ که درباره ذوالقرنین است به شرح زیراست.
ما او را در زمین مکانت دادیم و راه رسیدن به هر چیزی را به اونشان دادیم او نیز راه را پی گرفت تا به غروبگاه خورشید رسید. دیدکه درچشمه ای گل آلود و سیاه غروب می کند و درآنجامردمی یافت. گفتیم ای ذولقرنین،  می خواهی عقوبتشان کن و می خواهی با آنهابه
نیکی رفتارکن. گفت: اما هر کس که ستم کند ما عقوبتش خواهیم کرد. آنگاه او را نزدپروردگارش می برند تااو نیز به سختی عذابش کند.
و اما هرکس که ایمان آورَد و کارهای شایسته کند اجر نیکو دارد و درباره او فرمانهای آسان خواهیم راند. باز راه راپی گرفت تا به مکان برآمدن آفتاب رسید. دید بر قومی طلوع می کند که غیر از پرتو آن برایشان هیچ پوششی قرارنداده ایم. چنین بود و مابراحوال اواحاطه داریم باز هم راه را پی گرفت. تا به میانه دوکوه رسید.درپس آن دو کوه مردمی را دید که گویی هیچ سخنی را نمی فهمند.-گفتند: ای ذوالقرنین، یاجوج  و ماجوج در زمین فسادمی کند. می خواهی خراجی برخود مقررکنیم  تاتو میان ما و آنهاسدی برآوری؟ گفت: آنچه پروردگار من مرا بدان توانایی داده است بهتر است.مرا به نیروی خویش مدد کنید تامیان شما و آنها سدی برآورم. برای من تکه های آهن بیاورید. چون میان آن دو کوه انباشته شد، گفت بدمید.تا آن آهن را بگداخت. و گفت:مس گداخته بیاورید تا برآن ریزم. نه توانستند از آن بالاروند و نه درآن سوراخ کنند. گفت: این رحمتی بود ازجانب پروردگارمن؛ و چون وعده پروردگار من در رسد،آن را زیر و زبَرکند. وعده پروردگارمن راست است.”قرآن مجید،ترجمه عبدالحمیدآیتی س کهف”
بانگاه به آیات بیان شده چند ویژگی درباره ذوالقرنین آمده است:
۱-خداوند در زمین به او فرمانروایی بخشیده و راه هدایت را به اونشان داده است.
۲-او به جانب مغرب سفرکرده و در آنجا مردمی را دیده است و خدا با او درباره آن مردم سخن گفته است.
۳-ذوالقرنین نیز به جانب مشرق راه پیموده و مردمی بدون پوشش را دیده است.
۴-او به راه خود را پی گرفته تا به میان دو کوه رسید و درآنجا مردمی رادیدکه گویا هیچ سخنی را نمی فهمیدند و آن مردم در نزد ذوالقرنین از یاجوج وماجوج شکایت بردند و از او خواستند تا سدی برایشان بسازد تا از دست آن ستمکاران نجاتشان یابند.
۵-ذوالقرنین با سنگ و آهن سدی برای آنها برآورد و راه دست درازی را بر یاجوج و ماجوج  بست.
۶-ذوالقرنین این توفیق را بخشش و رحمتی از سوی پروردگار خود دانست در این قصه قرآنی، دیده می شود که ذوالقرنین انسانی مومن و درستکار و نیکوکار و مورد الهام و هدایت و یاری پروردگاراست و ازسوی خداوند ستوده  و تایید است.
اکنون این پرسش پیش می آید که ذوالقرنین کیست و کدام دیدگاه درباره او درست تراست؟
بحث درباره شخصیت ذوالقرنین و ماهیت او بسیار گسترده است و در یک گفتار نمی گنجد در اینجا جهت آگاهی و روشنی افکار، بانگاه
به جلد سیزدهم تفسیر پرآوازه “المیزان”اثر ماندگارعلامه طباطبایی دیدگاه این مفسر و عارف و محقق نامدارقرآن رادرباره نسبت
کورش بزرگ هخامنشی و ذوالقرنین بیان می کنیم:  علامه طبا طبایی در تفسیرالمیزان نخست بر داشتها و دیدگاهای مفسرین و پژوهشگران پیشین را یک به یک به میان می آورد  و پس از آن بادلایل تاریخی و یا عقلی آنها را مورد سنجش قرارمی دهد و از آنها می گذرد تا این که به برداشت نهایی خود بر پایه استدلال دست می یابد. در اینجا به سیر مختصر بررسیهای علامه می پردازیم:
۱-یک دیدگاه این است که سد ذوالقرنین دیوار چین است که میان چین و مغولستان کشیده شده و یکی ازپادشاهان چین بنام”شین هوانگ تی” آن را بنا نهاده است. علامه این دیدگاه را باتوجه به این که این سد با اوصافی که در قرآن آمده تطبیق نمی کند و سد مورد نظر قرآن را بین دو کوه قرارگرفته و در آن آهن و مس مذاب به کار رفته و دیوار چین از سنگ ساخته شده رد می کند.
۲-در مورد این که آن سد را به یکی از ملوک آشور نسبت داده اند که به سد باب الابواب معروف است استدلال علامه این است که این نظر با گفته قرآن سازگارنیست.
۳-به  نقل از” روح المعانی ذوالقرنین، شاه فریدون فرزند اثفیان بن جمشید از پادشاهان پیشدادی بوده که دو طرف دنیا را مالک شده و وجه تسمیه اش بر این اساس بوده است، اشکال علامه این است که تاریخ به این نظر اعتراف ندارد و از این جهت معتبر نیست.
۴-بعضی دیگر گفته اند که ذوالقرنین همان اسکندر مقدونی است و سد اسکندر هم نظیر یک مثلی شده که بر زبانها جاری است.
این دیدگاه  که ذوالقرنین  همان اسکندر معروف است طرفداران زیادی دارد و در این باره روایات متعددی نقل شده است
و از جمله به قول موسی بن جعفر(ع) و ابوعلی سینا استنادشده است. لیکن علامه  به چند دلیل این برداشت را رد می کنداز جمله این که درقرآن:
“ذوالقرنین یکی از بندگان صالح خدا بوده و به عدل و رفق، مدارا می کرده و تاریخ برای اسکندر خلاف این را نوشته است.” و نیز آوردهاست که”اوصافی که قرآن برای ذوالقرنین بر شمرده، تاریخ برای اسکندر مسلم نمی داند و بلکه آنها را انکار می کند”

۵-علامه طباطبایی در المیزان چندین نظر دیگر را درباره ماهیت شخصیت ذوالقرنین مطرح و شرح می دهد و به دلایلی آنها  را معتبر نمی داند؛ از جمله این که او یکی ازملوک حمیر بوده که در یمن سلطنت می کرده و همچنین قول “مقریزی”و ابومحمد عبدالملک ابن هشام وکعب الاحبارو همدانی درکتاب”انساب” و قول صاحب تفسیر جواهر که ذوالقرنین را از ملوک یمن دانسته. علامه بعدازبیان وشرح همه
گفته ها و دیدگاهها و رد و نامعتبر دانستن آنها به این نظر و برداشت می رسد که: “ذوالقرنین همان کورش یکی از ملوک هخامنشی در فارس است که (۵۶۰-۵۳۹) می زیسته و همو بوده که امپراطوری ایرانی راتاسیس و میانه دو مملکت فارس و ماد را جمع نمود،بابل رامسخرکرد و به یهود اجازه مراجعت ازبابل به اورشلیم را صادرکرد و در بنای هیکل کمکها کرده،مصر را به تسخیرخود درآورد، آنگاه به
سوی یونان حرکت نموده، بر مردم آنجا مسلط شد، به طرف مغرب رهسپارگردیده ،آنگاه رو به سوی مشرق نهاده تا اقصی نقطه مشرق پیش رفت”
علامه طرح این گفته را ازسوی علمای نزدیک به عصر خودمان و ازجمله “سِر احمدخان هندی”ومولانا”ابوالکلام آزاد”می داند ومولانا ابوالکلام آزاداین نظر را روشن نموده است که اجمالش بدین گونه است که با وصف قرآن درباره ذوالقرنین تطبیق دارد: “ذوالقرنینِ قرآن مردی مومن به خدا و به دین توحیدبوده، کورش نیز بوده.و اگر او پادشاهی عادل و رعیت پرور و دارای سیره رفق و رافت و احسان بوده این نیز(درکورش) بوده و اگر او نسبت به ستمگران و دشمنان مردی سیاستمدار بوده این نیز بوده؛ و اگر خدا به او از هرچیزی سببی داده به این نیز داده و اگر میانه دین و عقل و فضائل اخلاقی و عده و عده و ثروت و شوکت و انقیاد اسباب برای او جمع کرده برای این(کورش) نیز جمع کرده بود و همانطور که قرآن کریم  فرموده، کورش نیز سفری به سوی مغرب کرده، حتی برلیدیا و پیرامون آن نیزمستولی شد، بار دیگر به سوی مشرق سفرکرده تا مطلع آفتاب برسید و درآنجا مردمی دید صحرانشین و وحشی که در بیابانها زندگی می کردند ونیز همین کورش سدی بناکرده که به طوری که شواهد نشان می دهد، سد بناشده در تنگه “داریال”میانه کوه های قفقاز و نزدیکیهای شهر تفلیس است این اجمال آن چیزی است که مولانا ابوالکلام آزادگفته است”(المیزان ج۱۳ص۶۵۹)  علامه طباطبایی بعد از بیان دیدگاه علامه ابوالکلام آزاد با استناد به اقوال و کتب و تاریخ نظر او را درباره کورش تاییدکرده و درست می شمارد که شرح آن در تفسیرالمیزان آمده است.علامه با مراجعه به تاریخ و اخبار و اقوال دیگران و ازجمله مورخان یونان مانند”هرودت”اظهارکرده که آنها کورش را به جهت مروت وفتوت وسخاوت وکرم و گذشت و قلت حرص و داشتن رحمت و رافت ستوده اندوبه بهترین وجهی موردثنا وستایش قرارداده اند.
علامه درتفسیر بزرگش تمام و یزگیهای ذوالقرنین را که درقرآن آمده یکی یکی بر می شمارد و آنهارا باصفات و کارنامه کورش هخامنشی منطبقمی بیند از جمله دیندای و یکتاپرستی کورش و سفرا و به مغرب و مشرق و مجازات سرکشان و حمایت از آنها که مورد ستم قرارگرفته بودند و ساختن سد برای جلوگیری ازنفوذ وحمله یاجوج و ماجوج ستمکار به مردم ستمدیده و به کاربردن آهن و مس در این سد که همه را علامه با دلایل و مستندات درتفسیربزرگ خود می آورد. و امادر مورداین که چرا کورش را ذوالقرنین گفته اند بایدبدانیم که یکی از معانی ذو القرنین، صاحب دوشاخ بودن است؛ یعنی آن که دارای دوشاخ است. علامه درتفسیرالمیزان خود چنین می گوید:”و اما این که چرا کورش را ذوالقرنین گفته اند هرچند تواریخ از دلیلی که جوابگوی این سوالباشد خالی است لکن مجسمه ای سنگی که اخیرا در مشهد مرغاب در جنوب ایران از او کشف شدهجای هیچ تردیدی نمی گذارد که همو ذوالقرنین بوده و وجه تسمیه اش این است که در این مجسمه هادوشاخ دیده می شود که هر دو در وسط سراو در آمده و یکی از آن دو به طرف جلو و یکی دیگر به طرف عقب خم شده و این با گفتار قدمای از مورخین که در وجه تسمیه او به این اسم گفته اند:تاج و کلاه خودی داشته که دارای دوشاخ بوده درست تطبیق می کند.
و درکتاب “دانیال”هم خوابی که او برای کورش نقل کرده او را به صورت قوچی که دوشاخ داشته دیده است”(المیزان ج ۱۳ص۶۶۱)
و علامه طباطبایی پس ازبحث و بررسی و تحقیق و کاوش دراسناد و اقوال و روایات و تاریخ وتطبیق با آیات قرآنی و رد سایرنظرات و دیدگاهها در مورد ذوالقرنین، به این نتیجه و برداشت تحقیقی می رسد که: نظرعلامه ابوالکلام آزادمفسرقرآن، در مورد اینکه ذوالقرنین همان کورش هخامنشی است” از هر گفتار دیگری انطباقش با آیات قرآنی روشن تر و قابل قبول تراست” (المیزان ج ۱۳ ص۶۶۵).
شماردیگری از فقیهان وعالمان دینی مانند آیت اله صانعی و استاد مرتضی مطهری این نظر را تاییدکرده اند و درتفسیرنمونه،آیت اله مکارم شیرازی ،انطباق کورش با ذوالقرنین به عنوان نظریه برتر یاد شده است. و چنین آمده است که از آن جهت به کورش ذوالقرنین می گفتند که شرق و غرب مال او بود. و همچنین بر تایید این نظر که ذوالقرنین همان کورش هخامنشی است درتفسیرهای”من لقرآن”و”تفسیرالفرقان”وتفسیر”المنیر”اشاره شده است. براساس اوصاف قرآن از ذوالقرنین و ویژگیها و کارنامه کورش و انطباق این اوصاف و ویژگیها جای تردید نمی ماند که ذوالقرنین همان کورش بزرگ هخامنشی است و به درستی می توان گفت که این نظریه مستدل ترین و ارجج ترین نظری است که تاکنون درباره ماهیت و شخصیت ذوالقرنین بیان شده است چرا که اوصاف بیان شده درباره ذوالقرنین و کورش بزرگ با هم سازگار ومنطبق اند.  و ازسویی با مطالعه تاریخ وخوانش آنچه مورخانی مانند”هرودت”و”کتزیاس”و”گزنفون”درباره کورش گفته و نوشته اند و همچنین مراجعه و خوانش منشور به جامانده از کورش برمی آید که کورش هخامنشی فرمانرایی بزرگ و در خورستایش و ارج بوده است و کارهایش با گذشت قرنها و هزاره ها هنوزمورد احترام و ستایش جهانیان و اهل دانش و بینش است و به عنوان پایه گذار حقوق بشر واحترام به آزادیها و حقوق انسانی از چهره های برجسته و ماندگار و برترتاریخ است. تاریخ گواه بر این است که کورش دیندار وخدا پرست واهل ایمان بود و پروردگار جهانیان را پرستش می کرد، در زمان فرماروایی خویش در میان ملل و مردم به داد ونیکی رفتارکرد، درمیان ملل و جامعه منادی صلح و آرامش بود ،نظام بردگی و بهره کشی ظالمانه را در آن زمان و روزگار تاریکی و جهل و ستم برانداخت، مردم را در دین و پرستش خدای خود و نیایش و پرستش ایزدان در پرستشگاههایشان آزاد گذاشت، شهر بابل را ازدست” نبونید”فرمانروای بیدادگر آزادکرد و مردم آواره و سرگردان و ستمدیده رابه شهر و خانه هایشان برگرداند و خانه های ویران شده آنها را باز ساخت و رونق و آبادانی را به شهر و مردم بازگرداند واعلام کرد که خداوند مهر مرا در دل مردمان برجای نهاده و به همین دلیل مردم بابل ودیگر جای با شادمانی از او استقبال
کرده اند و قدمهایش را به دیارشان گرامی داشته اند. و چنین بود که کورش به عنوان نخستین پایه گذار حقوق انسان برجایگاه بلند تاریخ گام نهاد و احترام وستایش همه ملل و نیک اندیشان جهان را برای خود برانگیخت و به عنوان فرمانروا وشهریاری نیک کردار و دادگر در جهان شهرت و ارج یافت. امروز روشن است که یکی از پایه های اعتبار و ارج کشورها در نزد سایر ملل، شخصیتهای نامدار و بر جسته و شناخته شده جهانی آنهاست که افکار و کردارشان مورد استقبال و پسند جهانیان واقع شده باشد؛ مانند سقراط؛افلاطون، ارسطو  که مایه افتخار کشوریونان اند و یا ادیسون، البرت اینشتین، گاندی، نلسن ماندلا،ا براهام لینکن که هر کدام برای کشورشان درجهان افتخار آفریدند و بر شهرت و اعتبار جهانی سرزمینشان افزودند و در سرزمین ما ایران، نیزبی گمان چهره های جاویدانی مانند فردوسی، مولانا، سعدی، حافظ، ابن سینا، زکریای رازی، خیام نیشاپوری، مایه اعتبار و سربلندی و شهرت جهانی ایران اند ونام و آوازه کشور ما را درجهان برمی افرازند. کورش بزرگ، به عنوان شهریار و فرمانروایی دادگر و بنیانگزارحقوق و آزادیهای انسان در بُن تاریخ و چهره ای جاوید و نیکنام که احترام جهانیان و اهل دانش و بینش را برانگیخته، بدون تردید در شناساندن کشورما به عنوان کشوری دارای پیشینه درخشان فرهنگی و معنوی و پاسداشت حقوق انسانی نقش شایسته و بسزایی دارد.کورش برای کشور و سرمین ما درجهان مایه اعتبار و شهرت و سربلندی و نیکنامی است و به سزاست که همه ساله قدر و منزلت او را پاس بداریم و به داشتن چنین چهره ای در میان جهانیان برخود ببالیم و سر برافرازیم. اکنون این پرسش برای اهل خرد و بینش پیش می آید که با وجود آنکه کورش
بزرگ در تمام صفات معنوی و انسانی و سیاسی و اجتماعی بر جسته است و مایه افتخار و سربلندی ما درجهان است و جهانیان به
ستایش و ستودن او برخاسته اند، چرا در کشور ما هنوز قدر و جایگاهش ناشناخته مانده و در ارج نهادن به جاه و منزلت او کوتاهی می کنیم و حتی جمعی نا آگاه و بعضا فرومایه به ساحت این راد مرد بزرگ تاریخ بی ادبی می کنند و بزرگی اش را پاس نمی دارند. آیا این پاداشِ بزرگ مردی است که مظهرآزادگی بوده و نظام بردگی رادر روزگار خود برانداخته و برای انسانها آزادی و دادگری به ارمغان آورده و مورد ستایش و احترام همه آزادگان جهان قرارگرفته است؟ و جا دارد که همه انسانهای آزاده و نیک اندیش و دوستدار آزادی و داد و خرد، مقام و جایگاه کورش بزرگ را نیک بشناسند و ارج نهند و راه و روش او را در زندگی و پیوند با انسانها در منش و رفتار خودنشان دهند.
شاه کورش شاه صلح  و داد بود
زین سبب کشور از او آباد بود
شاه چون باشد امین و دادگر
زینت ملک است و فرهنگ و هنر
زوشود آباد ملک و شهر وکوی
برشود آن ملک راصد آبروی
آن که صلح و داد شد از او بلند
همچوکورش در جهان شد ارجمند
ای بسا بودند شاهان دگر
خودپرست و خودسرو بیدادگر
گاه کشتن،گاه غارت،گاه کین
گاه آزار دل اهل زمین
لیک کورش بود ار نوع دگر
شاه بود و هم امین و دادگر
بنده حق بود و آزاد از هوس
کی رسداز مرد حق آزارکس
خشم و کین و آزرا ازخویش راند
تاشد آن شاهی که در دلهابماند
چون که شدبرنفس خودسلطان ومیر
گشت او بیچارگان را دستگیر
گام زدچون در ره داد وخرد
زدخدا برنام او مُهر اَبَد
شاه شاهان درلقب اورا سزد
چون صلای صلح ومهرودادزد
نام کورش درجهان پاینده باد
زان که رسم نیک مردی رانهاد
محمودمنطقیان

 • فریدون هاشمی - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  درود بر استاد ارجمند و بزرگوار و معلم روزهای دور و دیر.
  هنوز با یاد سخنان جان بخش و دلنواز و آموزنده و دلسوزانه تان زندگی می کنم.

  نفس ت در زندگی همه شاگردان تان ماندگار است.

 • ناهید مرادی - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  درود براستاد منطقیان با این متن زیبا،کورش تا ابد برسایه تاریک ایران می درخشد

 • خانم پناهی - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  جناب آقای منطقیان،  کوروش زاده توهمات رضا شاه و یهود بوده. واسه اثباتش هم میتونید برید و مستندات و کتابها رو بخونید بعد قضاوت بکنید تخت جمشید و کوروش کاملا جعلی هستش. ما توی هیچ کدوم از معماریهامون طرح رومی نداشتیم. و اینکه اون کاخی که منتسب به کوروش هست هیچ وقت کامل نشد که بخواد مورد بهره برداری قرار بگیره که بخواد پادشاهی تو حکومت کنه اینا همش توهمات که به خورد مردم دادن …

 • فرامرز قربانی - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  درود بر استاد منطقیان
  متن از روایی بالایی برخوردار است. وطبیعتا ذهن هر فرد ایرانی را صیقل می دهد. نکته ای که لازم است در کنار مطلب زیبای جنابعالی عرض کنم اینست که بالضروره و بر حسب نیاز نسل امروز وفردای جامعه هر چه بیشتر به فربه کردن تاریخ پیش از اسلام همت گمارده شود. و آنرا از زیر خروارها تعصبات سرکوبگر انه وتعصبات افراطی خارج کرد. و صد البته وظیفه اهل قلم. و تو لید کنندگان کالاهای فرهنگی در این ارتباط دوچندات سنگین و تاثیر گذار خواهد بود.

 • رضا منصوری - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  انگلیسی ها کوروش درست کردن برای تفرقه بین اقوام ایرانی،کوروش افسانه است وجود خارجی نداردتخت جمشید هم کاخ ساسانیان بود،ونقش ونکارش را هم با توجه به افسانه که در آن زمان رایج بود کارش کردند

 • مژگان - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  اسم کوروش حتی در زبان های دیگر هم وجود دارد. سایروس، کی روش و
  اسم سیروس در فارسی هم از همین کلمه گرفته شده
  کوروش یکی از افتخارات بشریته
  همه خارجی ها کوروش قبول دارند ولی خودمان قبول نداریم متاسفم

 • اردوان - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  کوروش که میگید وجود نداشته داریوش هم که میگید یک ادم ترسو بیشتر نبوده اریو برزن هم که میگید یه ادم بزدل بوده که در میدان جنگ فرار کرده سورنا هم که میگید اصلا جنگجویی بزرگ نبوده، پس بفرماید ما دو هزار سال با التماس به کشورهای یونان و روم بر دنیا حکومت میکردیم .دوستان خودتون اندیشه کنید لطفا به حقیقت میرسید.

 • فردین - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  تا ایران و ایرانی زنده باشد کوروش نیز در قلب ایران مردم ماندکار و جاوید خواهد بود.کوروش چه افسانه باشد و چه حقیقتی غیرقابل انکار حرف از حریّت و جوان مردی می زند.

 • وارثی - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  قرآن از ذوالقرنین اسم برده ولی اسمی از کوروش نبرده،ذوالقرنین میتونه یه نفر دیگه باشه.

 • آتشبار - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  آقای منطقیان اگر کوروش ذالقرنین بوده،چرا فردوسی شاعر بزرگ ایران که این همه از شاهان در شاهنامه نام برده،حتی یک بار از کوروش نام نبرده

 • معتمد - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  اینهمه تلاش می کنید که بگید کوروش دروغ بوده؟! … تخت جمشید هم دروغ بوده؟ !! … از چهارده امام هم نامی در قرآن نیست. آیا شما می فرمایید امام نداریم؟..  بوی تعصب زشت و نادانی و نااگاهی بدی از بعضی نوشته ها میاد. تو قبول نداری نداشته باش. بچسب به همون که فکر میکنی باورش داری. 

 • حسين - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  درود. متن بسیار خوبی بود. متاسفم برای بعضی کامنت ها. واقعای جای بسی تاسف است که ما حتی تاریخ کشورمون را نمیدانیم و همه چیز رو میگیم بیگانگان دلیلش هستن. دوستان ما ۵٠٠ سال از دنیا عقبیم. براحتی به فرهنگ و تاریخ کشورمون توهین میکنیم. پس احتمالا اهرام مصر هم ساختگی بوده و انگلستان و آمریکا ساختن!

 • محبی - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  اقای منصوری شما دیگه گندش را در اوردین برای دشمنی با کوروش حتی حاضرید قید تفسیر قرآن کسی مثل علامه طباطبایی را هم بزنید فقط برای این که بدون هیچ پشتوانه بگید کوروش وجود نداشته.
   مفسرین شیعه و سنی میگن ذوالقرنین کوروش بوده حالا تو و چند نفر دیگه میخواهید بیگین نبوده طوری نیس فقط یک چیز را ثابت میکیند

 • فرحزاد رحمانی - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  کوروش بزرگ، بنیان‌گذار پادشاهی ایران و آغازگر سلسلهٔ هخامنشیان، پس از تسخیر بابل، در بابل بر تخت پادشاهی نشست و ادیان بومی را آزاد اعلام کرد. برای جلب محبت مردم میان رودان (بین‌النهرین)، مردوک که بزرگترین خدای بابل بود را به رسمیت شناخته، او را نیایش کرد و سپاس گفت. کوروش هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا بازداشت.
  کوروش تمامی کسانی را که به اسارت به بابل آورده شده بودند گرد هم آورد و منزلگاه آنها را به ایشان بازگرداند. کوروش همچنین قوم یهود را نیز از اسارت و بیگاری در بابل آزاد کرد. به دستور کوروش، شرح وقایع و دستورهای وی روی یک لوح استوانه‌ای سفالین نگاشته شد و در معبد مردوک قرار گرفت. خانم پناهی کمی به خود زحمت بدید ومطالعه کنید

 • جهانگیر ایزدپناه - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  با درود براندیشمند فهیم جناب منطقیان ونوشتار مستدل تان .با اگاهی که از تفکرات وجو جامعه داشتید استلالهای عالمان بی بدیلی نظیر طباطبائی ،مولانا ابوالکلام،مکارم شیرازی استاد مطهری ،صانعی را ذکر نمودید .استذلال های مورخان ایرانی وجهانی ولوح های وبناهای تاریخی موجود هم که جای خود دارد .برای اثبات این واقعیت تاریخی یعنی کورش چیزی به نظر نمیرسد که بعضی از دوستان محترم را قانع کند .بجزیک تاییدیه وجود کورش از جانب سرداران گرامی الله کرم ونقدی .

 • محمد شفائی - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  خانم پناهی که کلا کوروش راردکردی پس منشورکوروش ازکجا،اومده

 • محمد نوروزی - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  آقای آتشبار کتاب شاهنامه یک کتاب افسانه ای – تخیلی است. آیا چون در این کتاب از ضحاک و زال و سام و نریمان و دیو و … اسم برده شده است ،اینها وجود خارجی داشته اند ؟ نام کوروش در دو کتاب آسمانی انجیل و تورات آمده است. در کلیه کتب معتبر تاریخی یونان و روم مورد اشاره قرار گرفته است. در کتاب ابوریحان بیرونی به نام کوروش اشاره شده است

 • بسیجی - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  ……کوروش،مرگ برخاتمی،موسوی،کروبئ،مرگ برمنطقیان،مرگ برلاهوتی،مرگ برباقر موسوی،مرگ بررضا توفیقی،مرگ براصلاح طلبان مرگ برفتنه گران،سایت افتونیوز،وآرام،همه مزدور اسرائیل هستید

 • میثم فخری - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  کوروش ۲۵۰۰ساله همه میشناسنش و اثار تخت جمشید وپرسپولیس و…از کوروش وجود دارد،تو کتب یهودی ها و مسیحی ها که قدیمی ترین اثار رو دارن نام کوروش وجود دارد و ذوالقرنین در قران همون کوروشه کسانی که از کوروش به بدی یاد میکنندیا کلا کتمانش میکنندمزدورهستند

 • مرضیه وحدانی - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  اولین پادشاهی در جهان بود که برای انسان ها به خصوص زنان ارزش قایل شد و منشور حقوق بشر رو نوشت .تازه در کتاب مقدس قران هم اشاره ای به کوروش شده که برخی براین باورند که در قران با نام ذولقرنین یاد شده. سوالات در ذهن ما همیشه وجود دارند اما مهم اینه که باید به تاریخ خودمون افتخار کنیم.کوروش کبیر هر دین ویا مذهبی داشت وبه هرچی باور داشت زیاد مهم نیست ،مهم اینه که برای مردم سرزمینش ارزش زیادی قایل بود وبرای اون ها میجنگید.

 • پرنیانی - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  منشورکوروش نخستین بیانیه حقوق بشر
  از طرف بسیاری این سند به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته می‌شود در سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد و بدلی از این منشور در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می‌شود.

 • دوست قدیمی منطقیان - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  هیچ پاسخی نباید به این خانم داد کسی که تاریخ کشورش را انکار می کند چه انتظاری می شود ازش داشت  .هر کسی مخالفشون باشه متهم میشه به مزدور غرب،یهود،وطن فروش،جای تاسف داره خانم پناهی

 • اخلاق - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  اول خدمت دوست بسیجی عرض کنم که ادبیاتتون کاملاً با محتوا و ارزش های بسیج متناقض بوده و ن تنها بسیج بلکه دین اسلام با فحاشی مخالف بوده و کامنت شما به دور از ادب می باشد و سرچشمه آن یا کینه است یا منافع شخصی و تظاهر به دینداری

 • اخلاق - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  دوم اینکه خانم پناهی فرضاً که کوروش توهمات رضا خان و یهود باشد، توهمات بدی نیست ازجمله : ۱-نفی بردگی ۲ – جلوگیری از تجاوز به جان، مال و ناموس مردم ۳ – احترام به عقاید سایر اقوام و مهمتر از آن منشور حقوق بشر ۴ – آزاد کردن اسرا و برچیدن بیگاری، بردگی و… خودتون این توهمات را با حقایق حمله اعراب به ایران مقایسه کنید.

 • اخلاق - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  سوم خدمت آقای آتشبار : یه ذره مطالعه داشته باشه صرفاً به گفته های استاد! ا… کرم بسنده نکن.امثال شما مردم رو دین زده کردن.گناه شما نابخشودنیه. حق الناس خیلی سخته

 • مسیح - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  بنام بزرگ مرد ایران زمین کوروش هخامنشی
  وقتی یه مشت عرب و عرب زاده ……….و……… تو ایران باید هم یه کامنت های اینجوری ببینیم 
  بعدشم این  بسیجی و این خانم نظر شخصی خودشون رو گفتن و ممکنه  سوادشون در همین حد باشه نیازی نیست کسی از دوستان خودشون را ناراحت کنند به امید تفکری سالم برای مردم ایران

 • ایراندوست - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  پیروان کوروش کبیر ناراحت نباشند این اسطورههای جعلی جایی در تاریخ ندارن ولی تا قیام قیامت کوروش کبیر ماندگار است وهیچکس نمیتواند او انکار کند درود خدا بر تمامی یکتاپرستان از ازل تا ابد سلام بر علامه بزرگ طباطبایی

 • س - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ - ۱۸:۰۸ /

  سلام از زحمات دوست وهمکار محترم جناب منطقیان کمال تشکر را دارم وبجد برای منکرین کوروش وعظمت ایران باستان تاسف میخورم. فقط نمیدانم منکرین ضدمیهن باچه سوادی حرف میزنند

تمامی حقوق برای پایگاه خبری-تحلیلی افتونیوز محفوظ است. استفاده از مطالب افتونیوز تنها با ذکر منبع مجاز است