یادداشت مخاطبان- آیا علوی با این همه عملکرد نادرست و ضعف مدیریتی سکانداری ورزش استان را دارد؟؟؟ متاسفانه قریب به 3سال است سازمان ورزش وجوانان که مدیریت جوانان به عنوان موتور متحرکه جامعه و ورزش ابزار تقویت قدرت جوانی جوانان استان در دست فردی است که جدای از اینکه نه تنها مواضع سیاسی شفاف و […]

یادداشت مخاطبان- آیا علوی با این همه عملکرد نادرست و ضعف مدیریتی سکانداری ورزش استان را دارد؟؟؟
متاسفانه قریب به 3سال است سازمان ورزش وجوانان که مدیریت جوانان به عنوان موتور متحرکه جامعه و ورزش ابزار تقویت قدرت جوانی جوانان استان در دست فردی است که جدای از اینکه نه تنها مواضع سیاسی شفاف و مشخص نداشته و ندارد و حتی شایعاتی(قرین به صحت)در مورد خبرچینی از ستاد انتخاباتی کاندیدای پیروز انتخابات ریاست جمهوری در سال 1396 برای ستاد کاندیدای رقیب در سابقه او وجود دارد،از نظر توان مدیریتی بخش های مختلف ورزش استان را با سو مدیریت و بی تدبیری به ورطه ناکامی در مسابقات مختلف منطقه ای و ملی و حتی برخی از رشته های ورزشی در عمل به تعطیلی کشانده است.در حوزه جوانان نیز در سایه مدیریت غیر علمی و ناکارآمد جناب آقای محمدتقی علوی اقدامی شکل نگرفته که حتی بتوان آن را مورد نقد و یا ارزیابی قرار داد.و عدم حضور آن در استان و اداره کل با استراتژی اختلاف افکنی و حکومت کردن سعی در مدیریت عهد قاجاری سازمان متبوع نموده است.و با توجه به اینکه اعتبارات تخصیص یافته به استان و سهم ورزش و جوانان تیم های ورزش شهرستانها و هیئت ها توان حمایت و اعزام آنها به مرکز استان و شهرستانهای هم جوار را ندارند، و کوتاه سخن اینکه نتیجه این بی تدبیری ها به اختلافات و درگیری کارکنان و کشانده شدن مسئله به محاکم قضایی شده است و بازرسی وزارت ورزش وجوانان در این باره ورود نموده است،حال با این تفاسیر از استاندار محترم و وزارت خانه و همه تصمیم گیرندگان و موثرین انتظار می رود برای نجات ورزش و جوانان استان تدبیری اندیشیده و با جایگزین نمودن فردی از جنس جوانان و ورزش و مدیری کارآمد از حامیان دولت تدبیر و امید بر سکان مدیریتی این سازمان مهم و تاثیر گذار انتخاب و منصوب شود تا ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد جان دوباره ای به خود گیرد.