با شنیدن خبر اینکه بیمارستان چرام منتظر پیمانکار است نقطه امیدی هر چند کورسو در دل مردم روشن گردید ودلخوش شدند که بزودی بیمارستان روند ساخت و ساز خودرا در پی خواهد داشت. جناب دکتر ایلامی چرام هم همانند تمامی زیر مجموعه های شما منتظر نگاه بخردانه حضرت عالی وجناب نوروزی در تخصیص اعتبارات لازم […]

با شنیدن خبر اینکه بیمارستان چرام منتظر پیمانکار است نقطه امیدی هر چند کورسو در دل مردم روشن گردید ودلخوش شدند که بزودی بیمارستان روند ساخت و ساز خودرا در پی خواهد داشت.
جناب دکتر ایلامی چرام هم همانند تمامی زیر مجموعه های شما منتظر نگاه بخردانه حضرت عالی وجناب نوروزی در تخصیص اعتبارات لازم است ، هم نماینده زحمتکش کهگیلویه بزرگ وهم استاندار در آخرین جلسه با شورای اداری چرام قول دادند نسبت به تخصیص اعتبار وراه اندازی ساخت و ساز بیمارستان کوتاهی نکنند اما اگر شما با این دو عزیز همراهی نفرمایید قطعاً این ره به ترکستان ختم خواهد شد و مردم که ولی نعمتان همه ی ماها هستند نفعی نمی بینند ونیاز است بطور ویژه واساسی نسبت به بیمارستان چرام چاره اندیشی کنید.
هم لنده وهم باشت هردو در یکزمان کلنگ بیمارستان شان زده شد اما بقول شاعر خال مهرویان سیاه ودانه فلفل سیاه ، اما این کجا و آن کجا ، آن دو بیمارستان با نگاه مخصوص از جانب حضرت عالی پیشرفت خوبی را تجربه می کند اما بیمارستان چرام هنوز اندر خم یک کوچه مانده است.
اگر کسانی نابخردانه باعث آزردگی جنابعالی شده اند دلیل نمی شود همه مردم چرام تاوان آنرا پس بدهند و آنچه برای رفاه مردم و در حقیقت کارنامه شما ارزشمند است در محاق بماند و معلوم نشود عاقبت چه زمانی چشمان منتظر مردم الطاف کریمانه استان نشین ها را تجربه خواهند کرد و از آن منظر بیمارستان هم بهره مند شده و ساخت سازش شروع خواهد شد.
جناب نوروزی ، وجناب ایلامی ، چرام همیشه ایام بخاطر منتقد بودنش چوب لجبازی مدیران کل را خورده است اما شما که خود هم دکتر هستید وهم اشراف دارید بودن بیمارستان در چرام چقدر از بار مسئولیت وجدانی شما خواهد کاست بدلیل اینکه بیماران چرام در راه رسیدن به دهدشت در مسیر جاده ایی جان به جان آفرین تسلیم می کنند و خدای ناکرده بار وجدانی آن بر دوش شما دو عزیز خواهد بود ، بهتر است هر چه زودتر فکری بحال تن نحیف وبیمار شهرستان چرام بنمایید واولین مسکن این بیماری رفع معضل کم توجه ایی به شهر چرام است که دستان شما وجناب نوروزی را میبوسد .
منتظر بذل عنایت شما هستیم ودعای مردم را بدرقه مدیریت خود بدانید.