به گزارش افتونیوز؛نشست اعضای شورای اسلامی سرفاریاب با فرماندارچرام برگزار شد. فرماندارچرام دراین جلسه گفت:شورانمادفرهنگ هرمنطقه است وبایدبرای مردم الگوباشند. فتاحی اصل اظهارکرد:باتوجه به کوچکی شهرسرفاریاب ووابستگی مردم تمام حرکات وعملکردورفتارهای شمارامردم موردتوجه خودقرارمی دهند. وی افزود:انتظاردارم که شورای اسلامی سرفاریاب اختلافات راکناربگذارند ودرکمک رسانی وهم افزایی درتوسعه شهرتلاش مضاعفی باهمکاری هم انجام دهند. […]

 

به گزارش افتونیوز؛نشست اعضای شورای اسلامی سرفاریاب با فرماندارچرام برگزار شد.

فرماندارچرام دراین جلسه گفت:شورانمادفرهنگ هرمنطقه است وبایدبرای مردم الگوباشند.

فتاحی اصل اظهارکرد:باتوجه به کوچکی شهرسرفاریاب ووابستگی مردم تمام حرکات وعملکردورفتارهای شمارامردم موردتوجه خودقرارمی دهند.

وی افزود:انتظاردارم که شورای اسلامی سرفاریاب اختلافات راکناربگذارند ودرکمک رسانی وهم افزایی درتوسعه شهرتلاش مضاعفی باهمکاری هم انجام دهند.

فرماندارچرام عنوان کرد:کمیته تطبیق جهت رفاه حال شهروندان درسرفاریاب تشکیل می شودوازهفته آینده دندانپزشک دردرمانگاه مستقرمی شود.

فتاحی اصل گفت :بخشدارجدیدراهمراهی وکمک کنیدتاباانگیزه پیگیرمشکلات باشد.

وی افزود:باپیگیری هاوجلسات انجام شده درحضورمعاون استانداربرق رسانی تصفیه خانه انجام شده ودر۱۵دی ماه تصفیه خانه به بهره برداری می رسد.

وی افزود:اعتبارات شهرستان پاسخگوی احداث ساختمان شهرداری سرفاریاب نیست وباتهیه نقشه ومکاتبه رایزنی لازم جهت احداث صورت گیرد.

رئیس شورای اسلامی سرفاریاب باتقدیرازفرماندارچرام گفت:بسیارخوشحالم که فتاحی اصل اولین فرمانداری است که به دعوت شورادرجلسات شرکت می کند.

یدالله دانشی افزود:سخن مردم این است که تافیش های نجومی صادرشده آب بهای انها صفر نشوند پرداختی در کار نخواهدبود .

وی گفت:پیمانکارخط لوله آب که کنده کاریهای درسطح شهرانجام داده شورارابه بادمسخره گرفته وهیچ توجهی نداردوازرونداجرای پروژه ناراحت وناراضی هستیم.

شهردارسرفاریاب نیز اظهارکرد:شهربه علت نبوداعتباربافت شهری نداردودرحال حاضردرساختمان فرسوده آموزش وپرورش مستقرهستیم واجاره بهامی دهیم .

عدم توجه مدیرعامل آب وفاضلاب شهری به مکاتبات ودعوت هاجهت پاسخگویی به مردم  و ناراحتی از آسفالتی که پیمانکار انجام داده وامروزفرورفته ووضعیت خوبی ندارد سخنان دیگر اعضای شورای شهربود.