خدایار درخش متولد1353 – روستای راک (کهگیلویه) صاحب امتیاز و مدیرمسئول سایت راک نیوز کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل دوره ها: گزارش‌نویسی، شیوه های حرفه‌ای مصاحبه، تیتر و خبرنویسی و حقوق در مطبوعات

خدایار درخش

متولد1353 – روستای راک (کهگیلویه)

صاحب امتیاز و مدیرمسئول سایت راک نیوز

کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل

دوره ها: گزارش‌نویسی، شیوه های حرفه‌ای مصاحبه، تیتر و خبرنویسی و حقوق در مطبوعات