سیدولی موسوی متولد 1357 – بویراحمد صاحب امتیاز و مدیرمسئول هفته نامه نسیم دنا فوق لیسانس مدیریت – کارشناس مهندسی عمران از سال 1380 تا کنون کار خبری می‌کنم. سردبیر هفته نامه عصر روشنگری و فرهنگ عشایر بوده ام و از 88 تا کنون در نسیم دنا مشغول فعالیت خبری هستم. شرکت در دوره برگزار […]

سیدولی موسویmosavi

متولد 1357 – بویراحمد

صاحب امتیاز و مدیرمسئول هفته نامه نسیم دنا

فوق لیسانس مدیریت – کارشناس مهندسی عمران

از سال 1380 تا کنون کار خبری می‌کنم.

سردبیر هفته نامه عصر روشنگری و فرهنگ عشایر بوده ام و از 88 تا کنون در نسیم دنا مشغول فعالیت خبری هستم.

شرکت در دوره برگزار شده روزنامه نگاری توسط حوزه مطالعات رسانه‌های تهران.

شرکت در دو دوره خبرنویسی که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برگزار شد و یک دوره نیز توسط استانداری کهگیلویه و بویراحمد.