مراسم تشییع و خاکسپاری « حبیب الله خان رزمجو» برگزار شد. به گزارش افتونیوز، مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم حبیب الله خان رزمجو صبح روز پنجشنبه در دیشموک و با حضور گسترده مردم و ایلات و طوایف مختلف برگزار شد. بسیاری از ریش سفیدان، معتمدان و بزرگان طوایف مختلف استان و استانهای همجوار و همچنین […]

مراسم تشییع و خاکسپاری « حبیب الله خان رزمجو» برگزار شد.

به گزارش افتونیوز، مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم حبیب الله خان رزمجو صبح روز پنجشنبه در دیشموک و با حضور گسترده مردم و ایلات و طوایف مختلف برگزار شد.

بسیاری از ریش سفیدان، معتمدان و بزرگان طوایف مختلف استان و استانهای همجوار و همچنین برخی از شخصیت های سیاسی کشور واستان نیز در این مراسم حضور داشتند.

سید صفدر حسینی وزیر اقتصاد و دارایی دولت اصلاحات، نیکبخت، استاندار همدان،سیده فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و نماینده رامهرمز در مجلس شورای اسلامی در این خاکسپاری حضور داشتند

این مراسم به صورت سنتی همراه با ساز و نقاره عزا برگزارشد.

حبیب اله خان رزمجو اولین معلم آموزش و پرورش شهر دیشموک بود

رزمجو درمیان آدمهایی که جزوحزب بادبودندوخودرادرشرایط گونه گون ارزان وکم بهامی فروختندودرهرشرایطی رنگ عوض می کردندتابه نان ونوایی برسند،مانندسروی آزاد و پایدارواستوارمی ایستادودربرابرامواج رنگارنگ زمانه رنگ نمی باخت وبامرام وروش واستواری خویش به همگان درس آزادگی ویکرنگی واخلاق می دادتاهمگان بدانندوبفهمندکه چندرنگی ونان به نرخ روزخوردن وتحقیرشدن وخودراارزان فروختن دورازمنش نیک انسانی است.اوخان وخان زاده بودامادوستدارمردم وخاکی وآزاده  اهل فرهنگی وفرهنگ دوست بود وازآنهایی نبودکه برای جاه وخواسته آزارش به کسی رسیده باشدوبرای نام ونان حقوق دیگران زیرپا گذاردوخلق رابیازارد.