سرپرست خبرگزاری مهر در کهگیلویه و بویراحمد شریف اسلامی متولد 2 آذر 1358 شهرستان بویراحمد، فارغ‌التحصیل مهندسی کشاورزی است. وی با فعالیت در هفته‌نامه خروش در سال 1383 پا به عرصه رسانه گذاشت. سوابق: هفته نامه خروش، هفته نامه آذرنگ و خبرگزاری مهر.

سرپرست خبرگزاری مهر در کهگیلویه و بویراحمد
شریف اسلامی متولد 2 آذر 1358 شهرستان بویراحمد، فارغ‌التحصیل مهندسی کشاورزی است. وی با فعالیت در هفته‌نامه خروش در سال 1383 پا به عرصه رسانه گذاشت.
سوابق: هفته نامه خروش، هفته نامه آذرنگ و خبرگزاری مهر.