•    جهت ارسال گزارش، خبر و مقاله از طریق فرم زیر اقدام نمایید.
  • پرکردن تمام قسمتها اختیاری است، و اطلاعات وارد شده بصورت محرمانه نگهداری می شوند.
    * لطفا جهت انتشار فوری مطلب با شماره 09217449326 و 09388817855 تماس بگیرید.
  • برای ارسال خبر، مقاله، لینک وبلاگ یا وب سایت جهت بخش معرفی وب سایتها، معرفی افراد از فرم زیر استفاده کنید.
  • وارد کردن شماره تماس اختیاری است و تنها برای تایید خبرهای فوری مورد نیاز می باشد.
  • برای پیگیری سریعتر مطالب ارسالی خود می توانید با تحریریه سایت افتونیوز تماس بگیرید.